FiNC HOME FiT

游戏简介

【一款节奏类的健身游戏,以“在家好好地健身”为理念,收录了60个适合居家锻炼的项目。】

本体: XCI | 版本: v1.1.2 | 魔改: 9.2

新增: v1.1.2补丁 | 系统要求: 12.1.0

新增: 港版中文 | 版本: v1.1.0 | 系统要求: 8.0

游戏视频
游戏图片

FiNC HOME FiT插图FiNC HOME FiT插图1FiNC HOME FiT插图2FiNC HOME FiT插图3FiNC HOME FiT插图4

语言:中文
本体:1.26GB
版本:v1.1.2
评分8.6